Regulamin Wydawcy platformy partner.szkla.com

§1 DEFINICJE
Definicje użyte w niniejszym regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
1. Konto – konto Wydawcy w Programie Partnerskim za pośrednictwem, którego uzyskuje on dostęp do Programu, kontaktuje się z Organizatorem, zarządza Powierzchnią Reklamową Witryn udostępnianą na rzecz Organizatora lub pozostałymi działaniami reklamowymi podejmowanymi na rzecz Organizatora. Za pośrednictwem Konta rejestrowane są także wszelkie informacje o działaniach realizowanych przez Wydawcę (między innymi informacje o liczbie emisji poszczególnych form Reklam na Powierzchni Reklamowej Witryny Wydawcy oraz naliczonej za realizację świadczeń reklamowych wartości wynagrodzenia). Konto jest zarządzane przez Wydawcę za pomocą Panel Administracyjny.
2. Panel Administracyjny – dostępny po zalogowaniu w Programie interfejs umożliwiający Wydawcy zarządzanie Kontem.
3. Wydawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która poprzez akceptację Regulaminu zawarła z Partnerem umowę o
uczestnictwo w Programie Partnerskim Partnera i która świadczy na rzecz Partnera usługi
reklamowe w ramach Programu Partnerskiego Partnera.
4. Organizator/Partner – podmiot prowadzący Program - Szkla.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 31-711 Kraków, ul. Samozwaniec 39 NIP: 678-306-86-77, Regon: 120784810, KRS0000382726
5. Administrator Panelu Administracyjnego (zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Administratorem“) – Administratorem platformy monetigo jest Playlink S.A.
6. Program – Program Partnerski prowadzony przez Partnera.
7. Kody emisyjne – Kody emisyjne są to kody, które służą do emisji reklamy. Są one wstawiane
bezpośrednio w kod witryny bądź przez inne narzędzia do administracji reklamą na witrynie.
8. Rachunek – rachunek bankowy zdefiniowany w ramach Konta przez Wydawcę w celu realizacji wypłaty wynagrodzenia uzyskanego w Programie.
9. Regulamin – niniejszy regulamin.
10. Reklama – oznacza formę reklamową zamieszczaną na Powierzchni Reklamowej Witryny jak i inne działanie marketingowe podejmowane przez Wydawcę w związku z udziałem w Programie.
11. System – system teleinformatyczny udostępniany za pośrednictwem Konta obsługujący Program Partnerski i rejestrujący działania Wydawców w ramach Programu.
12. Udana Emisja Reklamy – emisja, która zostanie zliczona przez System po wykonaniu skryptu badawczego umieszczonego w kodzie Reklamy.
13. Umowa – umowa zawarta w wyniku przystąpienia Wydawcy do Programu, na podstawie, której Wydawca udostępnia Organizatorowi powierzchnię reklamową Witryny Wydawcy w zamian za wynagrodzenie.
14. Witryna – strona internetowa lub zbiór stron internetowych Partnera udostępnianych
Organizatorowi
15. Kliknięcie – aktywacja przez użytkownika linku docelowego.

§2 ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. Program umożliwia Organizatorowi emisję Reklam na Powierzchni Reklamowej Witryny Wydawcy. Wykorzystanie powierzchni reklamowej Witryny Wydawcy skutkowało będzie naliczaniem przez Organizatora wynagrodzenia Wydawcy.
2. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla serwisów, blogów oraz witryn internetowych związanych z tematyką zdrowia, mody oraz lifestyle’u. 
3. W ramach Programu Organizator udostępni Wydawcy narzędzia związane z utrzymywaniem oraz zarządzaniem Powierzchnią Reklamową Witryny.
4. Przystępując do Programu Wydawca wyraża zgodę na używanie i czerpanie pożytków przez
Organizatora z Powierzchni Reklamowej Witryny Partnera w okresie uczestnictwa przez Partnera w Programie.
5. Przystąpić do Programu można za pomocą formularza dostępnego na Stronie Programu.
6. W celu przystąpienia do Programu należy:
a) zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie dostępnymi na Stronie Programu,
b) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Programu,
c) dokonać akceptacji warunków Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych na
Stronie Programu
d) potwierdzić przystąpienie do Programu
7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
8. Po stronie wydawcy świadczenie ma charakter udostępnienia Powierzchni Reklamowej Witryny Partnera na rzecz Organizatora i/lub realizacji świadczeń reklamowych na zlecenie Organizatora.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji potencjalnego Wydawcy Konto nie zostaje aktywowane i tym samym Umowa nie zostaje zawarta. Organizator zastrzega sobie prawo nie podawania przyczyn odmowy dostępu do Programu przez poszczególnych Wydawców.
10. Obowiązki Partnera wynikające z Umowy polegają, przede wszystkim, na postawieniu do dyspozycji Organizatora określonej powierzchni na Witrynie Wydawcy z przeznaczeniem do emisji Reklam przez Organizatora jak i realizowania świadczeń reklamowych przez Wydawcę na rzecz Organizatora oraz na utrzymywaniu Witryny Wydawcy w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w postanowieniach Regulaminu i warunkach uczestnictwa w Programie przez cały czas obowiązywania Umowy.
11. Wydawca może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny w każdym czasie. Rozwiązanie Umowy przez Wydawcę odbywa się poprzez usunięcie Konta w Programie i powiadomienie o tym fakcie Organizatora poprzez formularz kontaktowy.
12. Wydawca oświadcza, że udostępnienie Powierzchni Reklamowej Witryny nie narusza praw osób trzecich.
13. Wydawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie powierzchni reklamowej udostępnionej przez Wydawcę zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności. Wydawca zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką Organizator może ponieść w skutek roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem Powierzchni Reklamowej Witryny w ramach Programu.
14. Wydawca zobowiązuje się do niemodyfikowania kodów emisyjnych bez zgody Administratora Systemu.
15. Wydawca zobowiązuje się do niewykorzystywania nazw kodano/kodano.pl oraz szkla.com w kampaniach brandowych prowadzonych w wyszukiwarce Google.

§3 WYNAGRODZENIE
1. Wydawca, który przystąpił do Programu za pomocą formularza dostępnego na Stronie Programu ma możliwość dodania do Programu pierwszej i kolejnych Witryn Wydawcy. Po dodaniu Witryny Wydawca zostaje poproszony o wykonanie czynności związanych z potwierdzeniem prawa do dysponowania Witryną i/lub Powierzchnią Reklamową Witryny. Po zakończeniu procesu weryfikacji Witryny, Witryna Wydawcy zostaje zatwierdzona w Programie.
2. Wydawca, który przystępuje do Programu za pomocą formularza dostępnego na Stronie Programu, jest zobowiązany dodać Witrynę podczas procesu rejestracji. Pozytywne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z pozytywnym zweryfikowaniem Witryny Wydawcy.
3. Realizacja świadczeń reklamowych, w szczególności Udana Emisja Reklamy na Powierzchni Reklamowej Witryny jak i realizacja pozostałych świadczeń reklamowych będzie odnotowywana za pośrednictwem Konta Wydawcy w Programie.
4. Poprzez Panel Administracyjny Wydawca ma dostęp do swojego Konta zawierającego informacje o realizowanych świadczeniach reklamowych, w szczególności Udanych Emisjach Reklamy i wysokości wynagrodzenia należnego Wydawcy z tytułu udziału w Programie.
5. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z dołu na rachunek bankowy Wydawcy zdefiniowany w ramach Konta Wydawcy w Programie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę lub innego dokumentu wystawionego przez Wydawcę potwierdzającego realizację obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
6. Zasady wynagrodzenia z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
określone są w Panelu Administracyjnym Programu.

§4 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo bezzwłocznego rozwiązania Umowy z Wydawcą lub okresowego zablokowania dostępu do Konta Wydawcy, do czasu usunięcia przyczyn, w przypadku:
a) dokonania przez Wydawcę zmian w ustawieniach Witryny w sposób sprzeczny z zasadami
Programu, umożliwiających emisję Reklam na Powierzchni Reklamowej Witryny,
b) naruszenia przez Wydawcę w związku z udziałem w Programie praw osób trzecich lub
przepisów powszechnie obowiązujących,
c) uczestnictwa w Programie w sposób naruszający warunki Programu, w tym prowadzenia
działań zmierzających do wpłynięcia na wysokość należnego Wydawcy wynagrodzenia,
d) wykorzystywania Powierzchni Reklamowej Witryny jak i Witryny do działań sprzecznych z
prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
e) gdy Powierzchnia Reklamowa Witryny Partnera będzie zawierała treści:
i) mogące naruszać obowiązujący porządek prawny i zasady współżycia społecznego,
ii) pornograficzne,
iii) naruszające dobra osobiste lub inne prawa Organizatora lub osób trzecich,
iv) prowadzące do przełamywania zabezpieczeń i/lub usuwaniem blokad Systemu,
v) naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Organizatora lub osób
trzecich,
3. Wydawcy nie wolno doprowadzać do sztucznego wywoływania Udanej Emisji Reklamy lub zliczania przez Program Udanych Emisji Reklam, które nie miały miejsca. W przypadku podejrzenia o powyższe niedozwolone działanie Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Wydawcy i uniemożliwienia mu dostępu do Programu, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i zakresu niedozwolonych działań Wydawcy. W przypadku, gdy okaże się, że Wydawca dopuścił się powyższych niedozwolonych działań Organizator będzie uprawnione do bezzwłocznego rozwiązania Umowy z Wydawcą.
4. Uczestnictwo Wydawcy w Programie po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowych warunków Regulaminu. W przypadku zmian w Regulaminie Wydawcy przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Programie poprzez poinformowanie Organizatora ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian w Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu w całości w dowolnym momencie.
6. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Wydawcy związanych z jego uczestnictwem w Programie, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz, którego dokonano przekazania, podane zostaną w momencie logowania się do Programu.

§5 Prawa i obowiązki Administratora
1. Prawa i obowiązki Administratora względem Organizatora/Partnera
sankcjonuje odrębny regulamin REGULAMIN PLATFORMY MONETIGO - Dla Partnera_2013
2. Administrator jest zobowiązany do dbania o prawidłowe technologiczne działanie Panelu Administracyjnego i prawidłowe działanie systemów zliczających.
3. Administrator upoważniony jest do dokonywania okresowych przerw technicznych w działaniu Systemu, w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowników.
4. Administrator zastrzega możliwość do dokonywania przerw lub zakłóceń w działaniu Panelu Administracyjnego, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania, bądź przyczynami niezależnymi od Administratora, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora
1. Administrator platformy nie odpowiada za:
a) normowanie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem/Partnerem a Wydawcą, która winna
być usankcjonowana umowami pomiędzy tymi podmiotami.
b) błędy wynikłe z działalności Organizatora np.: złe wprowadzenie danych do Panelu
Administracyjnego, nieprawidłową integrację systemu transakcyjnego Organizatora z Panelu
Administracyjnego poprzez udostępnione API.
c) błędy wynikłe z działania Wydawcy np.: modyfikacje Kodów emisyjnych Programu.